Statut

Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama («Narodne novine» broj 74/14), na sjednici Skupštine Udruge osoba s invaliditetom Split, održanoj 18. travnja 2015. godine donesen je

S T A T U T
UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM SPLIT
I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovom sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; ustrojbenim oblicima, stručnoj službi, prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv Udruge je Udruga osoba s invaliditetom Split.
Skraćen naziv Udruge je: UOSIS.
Sjedište Udruge je u Splitu. Odluku o adresi sjedišta donosi Upravni odbor Udruge.

Članak 3.

Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Udruga djeluje na području Splitsko dalmatinske županije.
Udruga je neprofitna pravna osoba.
Članak 4.

Udruga ima pečat.
Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 30 milimetara, u sredini sa znakom iscrtane stilizirane osobe u invalidskim kolicima te upisanim tekstom uz rub koji glasi: Udruga osoba s invaliditetom Split.
Članak 5.

Udrugu zastupa predsjednik Udruge.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.
II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA, DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.
Područje djelovanja udruge sukladno ciljevima je ljudska prava i socijalna djelatnost.
Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, odgojnih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, sportskih, rekreacijskih i drugih interesa svojih članova – osoba s distrofijom, cerebralnom i dječjom paralizom, paraplegijom, amputacijom ekstremiteta i oštećenjem tjelesnih organa i njihovih funkcija (u daljnjem tekstu: osobe s invaliditetom) bez namjere stjecanja dobiti.

Članak 7.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi su:
– otkrivanje, evidentiranje i anketiranje osoba s invaliditetom, te praćenje i izučavanje njihova stanja i potreba;
– okupljanje osoba s invaliditetom i njihove rodbine, te stručnjaka i drugih fizičkih i pravnih osoba radi unapređivanja socijalne skrbi i društvenog položaja osoba s invaliditetom;
– zalaganje za poduzimanje mjera u cilju osposobljavanja zdravstvene službe za pravodobno otkrivanje, opserviranje, dijagnosticiranje, habilitaciju, rehabilitaciju i prevenciju invalidnosti;
– praćenje primjene propisa te predlaganje njihovih izmjena i dopuna i donašanje novih propisa u korist osoba s invaliditetom;
– pružanje pomoći članovima kod ostvarivanja njihovih prava, a naročito u oblasti rehabilitacije, opskrbe ortopedskim i drugim pomagalima, odgoja, obrazovanja, osposobljavanja za rad, zapošljavanja i socijalne skrbi;
– poticanje mjera i radnji u svrhu otklanjanja postojećih i sprječavanje novih arhitektonskih, prostornih i komunikacijskih prepreka u životu osoba s invaliditetom;
– zalaganje za inovacije u tehnologiji u korist osoba s invaliditetom;
– zalaganje za unapređivanje medicinske, edukativne, profesionalne i socijalne rehabilitacije te zapošljavanja osoba s invaliditetom;
– organiziranje i poticanje aktivnog odmora i rekreacije u funkciji medicinske rehabilitacije osoba s invaliditetom;
– poticanje i priređivanje društvenih, zabavnih, kulturnih, športskih, rekreacijskih i drugih aktivnosti osoba s invaliditetom;
– zalaganje za osmišljavanje i dograđivanje socijalne politike u korist osoba s invaliditetom;
– razvijanje suradnje s udrugama, institucijama i tijelima koji u svom djelovanju imaju sadržaje važne za osobe s invaliditetom;
– obavljanje i drugih poslova važnih za djelovanje Udruge, širenje opsega i kakvoće socijalne skrbi i stvaranje uvjeta za bolji život osoba s invaliditetom.
– uključivanjem što većeg broja članova i njihove rodbine, te stručnjaka i drugih ljudi dobre volje u rad Udruge;
– osnivanjem radnih tijela za praćenje, izučavanje i predlaganje mjera važnih za poboljšanje i promicanje socijalne skrbi o osobama s invaliditetom;
– redovitim sastajanjem tijela upravljanja i članova radi provedbe programskih zadaća Udruge;
– suradnjom sa stručnjacima, ustanovama, službama, tijelima i drugim čimbenicima na poslovima od interesa za Udrugu i njene članove;
– prikupljanjem, obradom i tiskanjem podataka o stanju, problemima i potrebama osoba s invaliditetom;
– priređivanjem radnih i stručnih skupova o problemima i potrebama osoba s invaliditetom i njihovih obitelji;
– upoznavanjem javnosti s potrebama osoba s invaliditetom;
– izradom projekata i programa u korist osoba s invaliditetom i senzibiliziranjem javnosti za njihovo ostvarivanje;
– priređivanjem različitih oblika druženja, razonode, zabave, rekreacije, prosvjećivanja i kreativnih aktivnosti članova;
– upoznavanjem sredstava javnog priopćavanje s podacima, teškoćama i potrebama osoba s invaliditetom;
– predlaganjem rješenja za zadovoljavanje određenih potreba osoba s invaliditetom;
– prikupljanjem novčanih i materijalnih sredstava za djelovanje Udruge.
Gospodarske djelatnosti

Članak 8.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruga obavlja gospodarsku djelatnost prodajom svojih proizvoda na malo izvan prodavaonica prigodnom prodajom (sajmovi, izložbe i sl.)
Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, on se koristi isključivo za obavljanje djelatnosti i ostvarivanje ciljeva određenih ovim statutom.

Članak 9.

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.
Odluku o udruživanju donosi upravni odbor Udruge.
Zastupnike Udruge u tijela upravljanja asocijacija s kojima se udružila, u koje se učlanila i s kojima surađuje Upravni odbor bira iz reda agilnijih članova i suradnika Udruge.
Izabrani zastupnici u obavljanju poslova u tijelima iz prethodnog stavka dužni su se pridržavati smjernica i uputa Upravnog odbora i redovito ga izvješćivati o svom radu i radu tijela u koji su birani.
Članak 10.

Djelovanje udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaraje se na načine utvrđene Statutom, poimenice: redovitim izvješćivanjem članstva, svih zainteresiranih kao i šire javnosti o radu Udruge i značajnim događanjima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima, putem publikacija, glasila i sredstava javnog priopćavanja i elektronskim medijima, sukladno posebnim propisima.
III. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 11.

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba.
Članstvo u Udruzi je dobrovoljno.

Članak 12.

Članovi Udruge mogu biti redoviti i pomažući.
Redoviti članovi Udruge su osobe s invaliditetom i to:
– osobe oboljele od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti,
– osobe s cerebralnom paralizom,
– osobe s dječjom paralizom,
– osobe s hemiplegijom, diplegijom , paraplegijom, tetraplegijom i kvadriplegijom,
– osobe s hemiparezom, paraparezom i tetraparezom,
– osobe sa stečenim gubitkom udova,
– osobe oboljele od osteogenesis imperfecta,
– osobe s juvenilnim artritisom,
– osobe oboljele od artrogriposis,
– osobe s degenerativno-kompresivnom lezijom kralježnične moždine s motoričkim deficitom,
– osobe oboljele od drugih malformacija s posljedicom tjelesne invalidnosti.
Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjenju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
Za osobu bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću izjavu o učlanjenju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik,
Pomažući članovi Udruge su fizičke i pravne osobe koje svojim radom,
donacijama, sponzorstvom ili na drugi način mogu pridonijeti unapređenju rada Udruge i poboljšanju kvalitete života osoba s invaliditetom,
Počasnim članom Udruge postaje osoba koja je dala izuzetan doprinos radu Udruge. Odluku o primanju u počasno članstvo na prijedlog predsjednika donosi Upravni odbor.
Članak 13.

Redovitim članom Udruge postaje se potpisivanjem Pristupnice za učlanjenje u Udrugu i predočenjem dokaza o invaliditetu, oboljenju ili tjelesnom oštećenju, te odlukom Upravnog odbora o primanju u članstvo. O stjecanju statusa člana izdaje se članska iskaznica.
Pomažućim članom fizička osoba postaje potpisivanjem Izjave o učlanjenju u Udrugu i o načinu i obliku pružanja pomoći Udruzi.
Pravna osoba postaje pomažući član Udruge odlukom poslovodnog tijela o učlanjenju u Udrugu i obliku pomoći Udruzi.
Članak 14.

U Udruzi se vodi popis članova u pisanom (ručnom) i u elektroničkom obliku i to zasebno za redovite članove, zasebno za pomažuće članove fizičke osobe i zasebno za pomažuće članove pravne osobe te zasebno za počasne članove i obavezno sadrži sljedeće podatke: o osobnom imenu, OIB, datum rođenja, datum pristupanja Udruzi, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva, te druge podatke.

Članak 15

Članovi Udruge dužni su plaćati članarinu.
Članarina je osnovna značajka člana o njegovoj pripadnosti i odnosu prema Udruzi, kojoj članarina predstavlja važan izvor prihoda za financiranje njene djelatnosti.
Visinu članarine, te način plaćanja i evidentiranja utvrđuje Upravni odbor posebnom odlukom cijeneći materijalne prilike članova.
Članarina se u pravilu određuje i plaća u godišnjem iznosu.
Članak 16.

Prava člana Udruge su osobito:
– da izravno ili preko izabranih predstavnika sudjeluje u radu i aktivnostima Udruge,
– da bira i da bude biran u tijela upravljanja Udruge,
– da bude obaviješten o radu Udruge i njenih tijela upravljanja,
– da predlaže i potiče razmatranje i rješavanje svih važnih pitanja za rad Udruge i život njenih članova,
– da savjesno i odgovorno radi u tijelima upravljanja u koja je izabran ili imenovan.
Redoviti član ima i pravo tražiti pomoć i potporu u rješavanju i zadovoljavanju svojih specifičnih potreba i teškoća.

Članak 17.

Obveze člana Udruge su osobito:
– da prema svojim mogućnostima sudjeluje u radu i aktivnostima Udruge,
– da se u svom radu pridržava pravila Udruge i provodi donijete odluke i zaključke tijela upravljanja Udruge,
– da redovito plaća članarinu,
– da čuva i uzdiže ugled Udruge,
– da redovito prisustvuje sjednicama Skupštine Udruge.

Članak 18.

Članstvo u Udruzi prestaje svojevoljnim ispisom, brisanjem iz evidencije i isključenjem.
Članu koji pismeno ili usmeno izvijesti Udrugu da dalje ne želi biti član Udruge
prestaje svojstvo člana Udruge svojevoljnim ispisom i to danom iskazane želje o istupanju iz Udruge.
Prestanak svojstva člana Udruge brisanjem iz evidencije nastaje uslijed smrti ili
preseljenja u drugo mjesto boravka, te duže bezrazložne neaktivnosti i prekida veza člana s Udrugom.

Člana će se isključiti iz Udruge kada:
– postupa suprotno temeljnim ciljevima i interesima Udruge,
– djeluje u neskladu s odredbama Statuta i drugih pravila Udruge,
– svojim postupcima i ponašanjem nanosi štetu Udruzi i njenom ugledu,
– ne plati članarinu više od dvije godine zaredom.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Upravni odbor.
Član Udruge ima pravo sudjelovati na sjednici Upravnog odbora kada se odlučuje o
njegovu članstvu u Udruzi.
Protiv odluke o isključenju člana iz Udruge može se uložiti prigovor Skupštini Udruge.
Odluka Skupštine je konačna.

Članak 19.

Za izuzetna postignuća u radu Udruge i na unapređenju socijalne skrbi o osobama s invaliditetom Udruga svojim članovima i suradnicima može dodijeliti priznanja u obliku nagrada i zahvalnica.
Odluku o dodjeli priznanja članovima i suradnicima donosi Upravni odbor.
IV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 20.

Spor /sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.
Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.
Stegovna odgovornost

Članak 21.

Članovi Udruge koji nesavjesno obavljaju preuzete obveze, krše odredbe Statuta, zlouporabljuju ovlasti i položaj, te narušavaju ugled i dostojanstvo Udruge podliježu stegovnoj odgovornosti.
Stegovni postupak za utvrđivanje odgovornosti vršitelja radnji iz prethodnog stavka pokreće predsjednik Udruge po svojoj volji ili na traženje članova tijela upravljanja i samih članova.
Prilikom pokretanja stegovnog postupka predsjednik može izreći mjeru suspenzije s dužnosti ako ocijeni da se radi o težoj povredi Statuta i zlouporabi ovlasti i dužnosti.
Stegovni postupak vodi stegovna komisija.
Stegovna komisija se sastoji od tri člana od kojih je jedan predsjednik, a imenuje ih Upravni odbor.
Stegovna komisija u svom radu pridržava se odredaba općeg upravnog postupka.
Po okončanju postupka stegovna komisija podnosi Upravnom odboru izvješće o utvrđenim činjenicama u tijeku postupka i prijedlog za donošenje odluke.

Članak 22.

Ovisno o težini djela i nanesenoj šteti Udruzi Upravni odbor može odlučiti:
– da se počinitelj djela razriješi dužnosti,
– da počinitelj djela nadoknadi Udruzi pričinjenu štetu,
– da se pokrene postupak za opoziv i produži suspenzija s dužnosti do opoziva, te
– da se član isključi iz Udruge u skladu s člankom 25. ovoga Statuta.
– u slučaju isključenja jednog od roditelja dijete zastupa drugi roditelj. Ako to nije moguće dijete se vodi kao pasivni član Udruge, ali ostvaruje sva prava koja ga pripadaju po osnovi invalidnosti kao i redovni član Udruge.
V. TIJELA UDRUGE

Članak 23.

Tijela Udruge jesu:
1. Skupština udruge,
2. Predsjednik udruge,
3. Dopredsjednik udruge,
4. Upravni odbor udruge,
5. Rizničar
6. Nadzorni odbor udruge.
Skupština udruge

Članak 24.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
Skupštinu Udrugu čine svi redovni članovi Udruge.
Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti i maloljetne osobe sudjeluju u radu skupštine i mogu odlučivati na skupštini putem zakonskog zastupnika ili skrbnika.
Maloljetne osobe s navršenih 14. godina života mogu odlučivati na skupštini uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.
Pomažući i počasni članovi mogu prisustvovati Skupštini prema vlastitoj želji, ali bez prava odlučivanja.
Na sjednicu Skupštine udruge predsjednik udruge može pozvati predstavnike gradskih, općinskih i županijskih tijela, službi i ustanova, te stručnjake i druge javne djelatnike od interesa za rad Udruge.
Mandat zastupnika Skupštine udruge traje 4 godine.
Skupština djeluje preko sjednica i izabranih tijela upravljanja.
Skupština udruge se u pravilu sastaje svake godine na redovitu radnu sjednicu, a na izvanrednu prema potrebi.
Svake četvrte godine održava se izborna sjednica Skupštine udruge na kojoj se, pored razmatranja i odlučivanja o stanju, potrebama i djelovanju Udruge i njenih članova, biraju predsjednik udruge i članovi Upravnog i Nadzornog odbora.
U slučaju isteka mandata tijelima udruge Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje Udruge upisana u Registar udruga ili najmanje deset (10) redovitih članova udruge, koji su u članstvo upisani prije isteka mandata tijelima udruge.
Način rada sjednice Skupštine udruge pobliže se regulira Poslovnikom o radu što ga donosi Skupština na početku sjednice.
Članak 25.

Skupština udruge raspravlja i odlučuje o temeljnim poslovima Udruge a osobito:
– utvrđuje politiku rada Udruge
– donosi Poslovnik o radu,
– usvaja Statut i njegove izmjene i dopune, te druge akte i odluke važne za rad Udruge,
– usvaja izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu Upravnog i Nadzornog odbora,
,
-usvaja godišnje financijsko izvješće,
– odlučuje o obavljanju gospodarske djelatnosti Udruge,
– daje smjernice za rad Udruge,
– daje razrješnicu predsjedniku i članovima Upravnog i Nadzornog odbora,
– bira predsjednika te članove Upravnog i Nadzornog odbora,
– razmatra aktualna pitanja skrbi i društvenog položaja osoba s invaliditetom, kao i mogućnosti rješavanja teškoća s kojima se susreću članovi u svakodnevnom životu,
– odlučuje o prigovorima članova na odluke Upravnog odbora,
-odlučuje o statusnim promjenama Udruge (pripajanju, spajanju i podjeli udruge)
– odlučuje o prestanku postojanja Udruge,
– odlučuje o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge,
– odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela upravljanja.
Članak 26.

Odluku o sazivu Skupštine donosi Upravni odbor.
Upravni odbor dužan je sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži Nadzorni odbor ili skupina od najmanje 40 redovitih članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Odlukom o sazivu Skupštine iz stavka 1. i 2. ovoga članka određuje se i približan datum održavanja sjednice, te utvrđuju upute i rokovi za izbor zastupnika i pripremu materijala za sjednicu.
Ukoliko Upravni odbor ne postupi po traženju Nadzornog odbora i skupine od 40 i više članova prema stavku 2. ovoga članka u roku od 30 dana, sjednicu Skupštine mogu sazvati i pripremiti sami tražitelji.
Poziv za sjednicu Skupštine s prijedlogom dnevnog reda i odgovarajućim materijalima, te datumom i mjestom održavanja sjednice dostavlja se sudionicima najmanje 8 dana prije dana održavanja, a kada je na dnevnom redu donošenje Statuta i njegovih izmjena i dopuna najmanje 20 dana prije dana održavanja sjednice.
Redovitom i izvanrednom sjednicom Skupštine rukovodi predsjednik udruge ili osoba koju on ovlasti, a izbornom sjednicom radno predsjedništvo.
Skupština pravovaljano odlučuje ako je nazočna natpolovična većina članova Skupštine, a odluke donosi većinom njihovih glasova. U slučaju nedostatka kvoruma (natpolovična većina članova u Skupštini), daljnji tijek sjednice Skupštine odgađa se za deset minuta. Po isteku deset minuta, sjednica Skupštine može nastaviti s radom ako je prisutna najmanje jedna šestina predstavnika u skupštini, a odluke donose većinom nazočnih članova.
Predsjednik udruge

Članak 27.

Predsjednika udruge bira Skupština iz reda zastupnika Skupštine tajnim glasovanjem.
Skupština može odlučiti da se izbor predsjednika obavi javnim glasovanjem.
Predsjednik udruge bira se na vrijeme od 4 godine.
Predsjednik udruge predsjedava sjednicama Skupštine, te Upravnog odbora u funkciji
predsjednika Upravnog odbora.
Predsjednik udruge za svoj rad odgovara Skupštini i Upravnom odboru.
Članak 28.

Predsjednik udruge obavlja osobito ove poslove:
– zastupa i predstavlja Udrugu,
– vodi sjednice Skupštine i Upravnog odbora,
– potpisuje akte Skupštine i Upravnog odbora, te poslovne dokumente Udruge,
– podnosi uredu državne uprave zahtjev za upis promjena u registar udruga,
– određuje predstavnike Udruge na stručnim i drugim skupovima od interesa za Udrugu i njene članove,
– naredbodavac je po proračunu Udruge,
– stara se o provedbi odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora,
– osigurava javnost rada Udruge,
– organizira pripremu materijala za sjednice Skupštine i Upravnog odbora,
– potiče rad sekcija, radionica i radnih tijela Upravnog odbora,
– brine o zakonitosti rada Udruge,
– izvješćuje Upravni odbor o aktivnostima između dviju sjednica,
– ugovara izradu analiza i informacija važnih za sagledavanje stanja i potreba osoba s invaliditetom,
– odlučuje o nabavi osnovnih sredstava i predmeta sitnog inventara pojedinačne vrijednosti do 4.000 (četiri tisuće) kuna,
– odlučuje o pravima i obvezama zaposlenika u Udruzi,
– odlučuje o suspenziji dužnosnika Udruge,
-odlučuje o pokretanju stegovnog postupka protiv članova Udruge,
– odlučuje o pokretanju postupka za opoziv članova tijela upravljanja Udruge i zastupnika u tijelima saveza i udruga s kojima se Udruga udružila i u koje se učlanila,
– odlučuje o dodjeli jednokratne pomoći članovima do iznosa od 800 (osamsto) kuna,
– odlučuje o radu Udruge u izvanrednim uvjetima,
– obavlja i druge poslove od interesa za Udrugu u skladu sa zakonom, ovim statutom i aktima udruge.

Dopredsjednik udruge

Članak 29.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik.
Dopredsjednika Udruge bira Upravni odbor iz svojih redova na 1. sjednici Upravnog odbora, na mandat od četiri godine.

Upravni odbor udruge

Članak 30.

Upravni odbor upravlja Udrugom i temeljem odluka i zaključaka Skupštine vodi i usmjerava ukupne poslove i aktivnosti Udruge između dviju sjednica Skupštine.

Upravni odbor sastoji se od 9 članova, od kojih Skupština bira 8 tajnim glasovanjem dok je predsjednik Udruge član Upravnog odbora po položaju.

Predsjednik udruge je po funkciji i predsjednik Upravnog odbora.

Upravni odbor iz svog sastava bira dva dopredsjednika/ce Upravnog odbora, koji zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine.

Skupština može odlučiti da se izbor članova Upravnog odbora obavi javnim glasovanjem.
Članak 31.

Upravni odbor sastaje se prema potrebi, a najmanje jednom u 2 mjeseca.

Sjednice Upravnog odbora saziva, priprema i vodi predsjednik Udruge, a u tome mu pomažu dopredsjednik i tajnik Upravnog odbora, te druge osobe od kojih to zatraži.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Upravnog odbora kada to zatraži Nadzorni odbor ili najmanje 4 člana Upravnog odbora.

Poziv za sjednicu s potrebnim materijalima dostavlja se članovima Upravnog odbora najmanje tri dana prije dana održavanja sjednice.

Upravni odbor valjano odlučuje kada sjednici prisustvuje natpolovična većina njegovih članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Članovi Upravnog odbora za svoj rad odgovaraju predsjedniku i Skupštini udruge.

Članak 32.

Upravni odbor obavlja osobito ove poslove:
– vodi poslove Udruge između dviju sjednica Skupštine i brine o razradi i provedbi njenih smjernica, odluka i zaključaka,
– saziva sjednice Skupštine udruge,
– prihvaća i upućuje Skupštini na razmatranje i usvajanja izvješća o svom radu i radu Nadzornog odbora, kao i druge materijale pripremljene za sjednicu Skupštine,
– utvrđuje prijedloge akata i drugih dokumenata koje donosi Skupština,
– odlučuje o pripremi i organiziranju radnih, stručnih i drugih skupova o problematici osoba s invaliditetom,
– odlučuje o izradi analiza i stručnih informacija o pitanjima važnim za kvalitetu življenja osoba s invaliditetom,
– donosi operativne i financijske planove
– donosi interna pravila za rad Udruge,
– odlučuje o osnivanju radionica i sekcija Udruge,
– bira dopredsjednika Udruge iz reda svojih članova
– imenuje rizničara Upravnog odbora,
– odlučuje o učlanjivanju Udruge u iste ili srodne tuzemne i inozemne asocijacije osoba s invaliditetom,
– odlučuje o suradnji Udruge s tuzemnim i inozemnim čimbenicima koji djeluju u korist osoba s invaliditetom,
– odlučuje o udruživanju Udruge u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
– odlučuje o radu i sastavu stručne službe i donosi odgovarajuće akte u svezi toga,
– odlučuje o visini i načinu plaćanja i evidentiranja članarine,
– odlučuje o stjecanju i uporabi imovine Udruge,
– odlučuje o nabavi osnovnih sredstava i predmeta sitnog inventara pojedinačne vrijednosti veće od 4.000 (četiri tisuće) kuna,
– odlučuje o isključenju člana iz Udruge,
– odlučuje o prigovorima na odluku predsjednika o suspenziji dužnosnika s dužnosti,
– imenuje stegovnu komisiju,
– odlučuje o izvješću i prijedlogu stegovne komisije,
– odlučuje o dodjeli priznanja članovima i fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za postignuća Udruge i za promicanje skrbi o osobama s invaliditetom,
– odlučuje o dodjeli jednokratnih pomoći članovima zapalim u materijalne neprilike,
– rješava predstavke i zahtjeve iz svoje nadležnosti,
– obavlja i druge poslove od važnosti za Udrugu i njene članove.

Članak 33.

Radi razmatranja, izučavanja i praćenja pitanja iz djelokruga rada Udruge, kao i radi učinkovitijeg obavljanja određenih zadaća, Upravni odbor može osnivati stalna i povremena radna tijela – savjete, komisije, grupe i slično.
Povremena radna tijela iz prethodnog stavka može osnovati i predsjednik Udruge.
Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuju se zadaće, djelokrug rada, sastav i vrijeme za koje se osnivaju.

Rizničar

Članak 34.

Radi stalne brige o namicanju potrebnih sredstava za djelovanje Udruge i njihovu racionalnu uporabu – Upravni odbor iz svog sastava ili iz reda agilnijih članova i suradnika Udruge može imenovati rizničara Upravnog odbora.
Rizničar se imenuje na vrijeme od 4 godine, a za svoj rad odgovara predsjedniku Udruge i Upravnom odboru.
Za rizničara može biti imenovana osoba gospodarstveno-financijske struke.

Nadzorni odbor udruge

Članak 35.

Nadzorni odbor Udruge nadzire i prati stručno i zakonito vođenje materijalnog i financijskog poslovanja Udruge.
Nadzorni odbor dužan je obaviti pregled poslovanja Udruge najmanje jednom godišnje i to vezano za donošenje zaključnog računa.
O svojim nalazima Nadzorni odbor dužan je upoznati predsjednika Udruge, a po potrebi i nadležnu službu javnih prihoda.
Nadzorni odbor dužan je podnijeti Skupštini udruge izvješće o svom radu na svakoj njenoj sjednici.
Nadzorni odbor za svoj rad odgovara predsjedniku Udruge i Skupštini.

Članak 36.

Nadzorni odbor se sastoji od 3 člana, a bira ih Skupština iz svog sastava javnim glasovanjem.
Jedan od članova Nadzornog odbora mora biti gospodarstveno-financijske struke. U slučaju da takve osobe nema u sastavu Skupštine, tada se za člana Nadzornog odbora može birati takva osoba iz reda članova Udruge.
Nadzorni odbor bira se na vrijeme od 4 godine.
Član Nadzornog odbora ne može u isto vrijeme biti i član Upravnog odbora.
Članovi Nadzornog odbora iz svog sastava biraju predsjednika Nadzornog odbora i njegova zamjenika.

VI. UNUTARNJI USTROJ UDRUGE

Članak 37.

Udruga može imati svoje ustrojbene jedinice:
– Sekcije
– Radionice
– Klubovi
Ustrojbeni oblici Udruge osnivaju se odlukom Upravnog odbora.
Radom sekcija, radionica i klubova rukovode voditelji.
Voditelje sekcija, radionica i klubova biraju članovi ustrojbenih jedinica.
Ustrojbeni oblici nemaju svojstvo pravne osobe.

Članak 38.

Sekcija, radionica ili klub je oblik okupljanja i djelovanja članova Udruge istih
ili sličnih osobnih, a dijelom i zajedničkih interesa.
Uključivanje u rad sekcija ovisi o specifičnim potrebama i interesima iste ili srodnih vrsta invalidnosti.
Uključivanje u rad radionica ili kluba ovisi o afinitetima i životnim i duhovnim potrebama članova, pa članovi mogu biti uključeni u rad više radionica, odnosno klubova.
Rad i sastav sekcija, radionica i klubova regulira se odlukom o osnivanju istih ili posebnim pravilnicima, poslovnicima i odlukama koje donosi Upravni odbor.
Za svoj rad sekcije, radionice i klubovi odnosno voditelji odgovaraju Upravnom odboru.
VII. ODLUČIVANJE U TIJELIMA UDRUGE

Članak 39.
Tijela Udruge rade i odlučuju na sjednicama.
Za pravovaljano odlučivanje potrebno je da sjednici Upravnog i Nadzornog odbora prisustvuje više od polovine članova tih tijela, a odluka se donosi većinom glasova prisutnih članova tijela.
Za pravovaljano odlučivanje na Skupštini potrebno je da su pozvani svi redovni članovi a odluke se donose natpolovičnom većinom prisutnih članova.
Izuzetno od prethodnog stavka, kod donošenja Statuta i njegovih izmjena i dopuna te odluke o prestanku postojanja Udruge potrebna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova na Skupštini.“

Članak 40.

Izjašnjavanje na sjednicama obavlja se javno.
Izuzetno od prethodnog stavka izjašnjavanje o izboru predsjednika Udruge i članova Upravnog odbora obavlja se tajnim glasovanjem ukoliko Skupština ne odluči drukčije.
Tajno glasovanje obavlja se putem glasačkih listića, a postupak glasovanja provodi izborna komisija koju bira Skupština.

Članak 41.

Protiv odluke svakog tijela u Udruzi može se izjaviti prigovor višem tijelu.
Odluka Skupštine je konačna.

Članak 42.

O radu sjednica tijela Udruge vodi se zapisnik, u koji se unose doneseni zaključci i odluke, sažeci vođenih rasprava, imena prisutnih i opravdano odsutnih, vrijeme i mjesto održavanja sjednice, te drugi važni podaci o tijeku sjednice.
VIII. IZBOR I OPOZIV

Članak 43.

Sva tijela Udruge i njihovi članovi su izborni i opozivi.
Opoziv tijela upravljanja i njihovih članova obavljaju tijela Udruge koja su ih birala.
Svaki član tijela upravljanja može biti razriješen i prije roka na koji je izabran ili imenovan:
– ako podnese ostavku i istu uveži odgovarajuće tijelo upravljanja,
– ako mu prestane svojstvo člana Udruge,
– ako tijelo upravljanja ocijeni da se u radu ne pridržava odredaba Statuta, da nesavjesno obavlja povjerene mu poslove ili da narušava ugled i dostojanstvo Udruge.

Članak 44.

Pojedinačne ostavke članovi Upravnog odbora, predsjednik Nadzornog odbora, zastupnici u tijelima pravnih osoba s kojima se Udruga udružila ili u koje se učlanila, rizničar Upravnog odbora, voditelji sekcija, radionica, klubova i radnih tijela ostavke podnose predsjedniku Udruge.
Članovi Nadzornog odbora ostavku podnose predsjedniku Nadzornog odbora.
Sve osobe u ostavci dužne su ostati na dužnosti dok im ostavka ne bude usvojena po tijelu kojega su član ili koje ih je biralo ili imenovalo.
O ostavci predsjednika Udruge odlučuje Skupština.
U slučaju kolektivne ostavke tijela upravljanja njegovi članovi ostaju na dužnosti do izbora novog sastava tog tijela. Ostavka se podnosi predsjedniku Udruge.

Članak 45.

Opoziv članova tijela Udruge primjenjuje se u slučaju kada zanemare svoju dužnost ili djeluju suprotno interesima Udruge i datim ovlastima.
Prijedlog za opoziv mogu dati predsjednik Udruge, članovi Upravnog i Nadzornog odbora i sami članovi Udruge.
O prijedlogu za opoziv odlučuje se po postupku propisanom za izbor.
Skupština može opozvati i razriješiti dužnosti predsjednika Udruge i sastav ili pojedine članove Upravnog i Nadzornog odbora i izabrati nove kada god ocijeni da ne provode njezine odluke ili da se u svom radu ne pridržavaju Statuta i drugih pravila Udruge.
IX. STRUČNA SLUŽBA

Članak 46.

Za obavljanje stručnih, materijalno-financijskih, administrativno-tehničkih i drugih poslova i zadataka neophodnih za ostvarivanje programa rada i djelatnosti Udruge, njegovih tijela i radnih skupina, na temelju natječaja, osniva se stručna služba s potrebnim brojem zaposlenika.
Međusobna prava, obveze i odgovornosti zaposlenika Stručne službe Udruge uređuje se posebnim Pravilnikom kao i ugovorom o radu, koji zaključuju zaposlenici Stručne službe i ovlaštena osoba Udruge kao predstavnik poslodavca.
Izvršni direktor

Članak 47.

Na čelu stručne službe je rukovoditelj – izvršni direktor. Izvršnog direktora imenuje Upravni odbor Udruge među stručnim suradnicima zaposlenima u stručnoj službi.
Mandat izvršnog direktora traje 4 godine i imenovana osoba može biti ponovno imenovana na tu dužnost.

Članak 48.

Izvršni direktor Udruge provodi zaključke skupštine i Upravnog odbora, rukovodi radom Stručne službe, koordinira proces rada, upravlja ljudskim resursima te sudjeluje u radu sjednica svih tijela Udruge, priprema prema potrebi materijale za sjednice, pomaže predsjedniku i tijelima Udruge u izvršavanju zaključaka i odluka.
Izvršni direktor zastupa Udrugu u redovnom tijeku poslovanja Udruge, s izuzetkom poslova kojima bi Savez stjecao nova prava i obveze, osim ako ga za to ne ovlasti predsjednik, Upravni odbor ili skupština.
Izvršni direktor svoju dužnost obavlja profesionalno.
Za svoj rad izvršni direktor odgovoran je Skupštini, Upravnom odboru i Predsjedniku.
X. IMOVINA, NAČINU STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 49.

Imovinu Udruge čine:
-novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima
i darovima,
-novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju
ciljevi, obavljanjem gospodarske djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom,
-nekretnine i pokretne stvari udruge kao i druga imovinska prava.
Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.
Financijsko poslovanje

Članak 50.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenje računovodstva neprofitnih organizacija.
Novčana sredstva Udruge utvrđuju se, raspoređuju i koriste prema godišnjem
proračunu. Novčanim sredstvima u okviru proračuna raspolažu ovlašteni potpisnici.
Upravni odbor posebnom odlukom određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijskih dokumenata i za deponiranje potpisa u banku u kojoj se vodi žiro račun Udruge.

Odgovornost za obveze

Članak 51.

Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge.
Nad udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.
Odgovornost za štetu

Članak 53.

Udruga i osoba ovlaštena za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi i udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu.

XI. RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUGE U
SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 53.

Udruga prestaje postojati kada o tome odluči Skupštine udruge ili kada se ispune zakonske pretpostavke za prestanak postojanja Udruge i nadležno tijelo o tome donese konačno rješenje.
Odluku o prestanku postojanja Skupština donosi dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova na skupštini.
U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeva, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu.
Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

XII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE
Članaka 54.

Razlozi za prestanak postojanja udruge jesu:
1. odluka skupštine o prestanku udruge
2. pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela
udruge razdvajanjem
3. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje
redovne sjednice skupštine, a ona nije održana
4. pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge
5. pokretanje stečajnog postupka
6. na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog
za osnivanje udruge, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana od
nastupanja te činjenice, donijelo odluku o primanju novih članova.

U slučaju iz stavka 1. točke 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge uz registar udruga u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o prestanku udruge, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.
XIII. LIKVIDATOR
Članaka 55.

Likvidatora udruge bira i opoziva Skupština.
Likvidator može biti osoba/pravna osoba član udruge ili osoba koja nije član udruge.
Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava udruge u visini koju određuje Skupština na prvoj sjednici nakon imenovanja.
Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje akata Udruge daje Upravni odbor ili Predsjednik Udruge.

Članak 57.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut udruge 29. ožujka 2008. godine.

U Splitu, 18. travnja 2015. godine
Senka Mrkonjić, dipl.iur
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE